Türk Telekom Güncel | Sayı 04

TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 37 36 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Dosya MÜLTECİLER Gelecek Köprüsü Projesiyle köprüler kuruyoruz Kurumsal İletişimDirektörlüğümüz tarafından, İnsan veMedeniyet Vakfı ve SakaryaÜniversitesi işbirliği ile ülkemizdeki Suriyeli mültecilerin, dil ve mesleki eğitim ile topluma uyum sağlamalarına ve ülkelerine geri dönmeleri halinde yaşamlarına sorunsuz devamedebilmelerine olanak sağlamak üzere “GelecekKöprüsü Projesi”ni hayata geçirildi. ProjekapsamındamültecilerinTürkçe öğrenmesivebelirlenenmesleklerden birisindeişyapabilirbiçimdebilgive tecrübesahibiolabilmesihedefleniyor. Bukapsamdauygulanacakmesleki eğitimkonuları,kolayöğrenilebilirve öğretilebilir,dahakısazamandaekonomik girdisiolan,bireyseluygulanabilirliği yüksekmeslekler;KodlamaEğitimiveWeb Tasarımı,Fotoğrafçılık/Kameramanlık ileGazetecilikveYazarlıkolarakbelirlendi. Projekapsamında“BüyükAile- ÖğrenmeEsnekliğineDayalıBütünleşik KalıcıÖğretimModeli”ileSuriyeli mültecileriçinikifarklıeğitim gerçekleştirildi: u SakaryaÜniversitesitarafındaneğitilen eğitmenlertarafındanBüyükAileyöntemi ileTürkçeeğitimi, u İnsanveMedeniyetVakfı’nın,seçtiği meslekeğitimiöğreticileriile gerçekleştirdiğimeslekeğitimi. Projeye ilk etapta sadece İstanbul’dan 7.000 başvuru yapıldı, değerlendirmeler sonucunda başvuranlar arasından dil eğitimi için 200, meslek eğitimi için de 200 kişi belirlenerek eğitimlere başlandı. Proje kapsamında 400 kişinin eğitimleri tamamlandı. Projeninhayatageçirilmesiiçin öncelikle,mültecilerinyoğunluklu yaşadıklarıil/ilçelerbelirlendi;bunagöre Türkçeöğretimi,SakaryaÜniversitesi kontrolündemültecilerinyoğunyaşadığı Başakşehir’de,meslekeğitimiiseİnsanve MedeniyetVakfıtarafındanEyüp’te gerçekleştirildi. GelecekKöprüsüProjesi ile SuriyelilerinTürkçe bilmemekten kaynaklanan sıkıntılarını gidermek, belirli iş alanlarına yönlendirerek ekonomik çıktıları olanmesleki becerileri kazanmalarını sağlamak, böyleliklede, daha sonra kendi başlarına yapabilecekleri ve öğretebilecekleri bu zanaatlar yardımıyla özgüven içerisinde hayata tutunmalarına katkıdabulunmak hedefleniyor. Mobil Ahlan Tarifesi Ahlan’(HoşGeldiniz)projesi,Pazarlama ekiplerimiztarafından,Türkiye’deikamet edenArapkökenligöçmenlere360Arapça müşterideneyimiyaşatmakamacıile ‘2017’debaşlatıldı.Projekapsamda,Türk Telekom’unister‘Ahlan’isterMobilister Evdeİnternetmüşterisiolsun,hizmetlerini kendidilindealmayabaşladılar. MobilAhlanTarifesiveEvdeİnternet Ahlankampanyasıylamüşterilere bilgilendirmeSMS’leriArapçaveTürkçe dillerindeiletiliyor.Ayrıcaproje kapsamında30’danfazlaSuriyelimülteciye istihdamsağlayarakhaftaiçiçalışma saatlerindeArapçaÇağrıMerkezi hizmetlerisunuyoruz. Türk Telekom’dan mültecilere uzanan dost eli Türk Telekom olarak teknolojiden ve köklü bilgi birikimimizden aldığımız güçle, ülkemizin kucak açtığı Suriyeli mültecilerin yaşamlarını kolaylaştıracak uygulamalar ve projeleri hayata geçiriyoruz. D ünyada65milyondanfazlainsan savaşlar,iççatışma,yadainsan haklarıihlallerisebebiyleyerinden edilmişdurumda.Ülkemiziseinsanlık onurunuyükselterek,pekçokülke tarafındankaderineterkedilenmültecilere kucakaçıyor.ÇoğunluğuSuriyeliolmak üzere,3,9milyonkişiyledünyadaenfazla sığınmacıyaevsahipliğiyapanülke konumundayız. Türkiye’dekienbüyüksığınmacıgrubu oluşturanSuriyeliler,dahaçokİstanbul, Şanlıurfa,Hatay,Gaziantep,Mersin,Adana veKilis’teyaşıyor.Ülkemizyaşam kamplarındansağlıkyardımlarınakadar, savaşnedeniyleülkelerindenayrılmak zorundakalmışmültecilerinyeni yaşamlarınıkolaylaştırmayadevamediyor. Hilal Turan I Esir Al Ali 24 yaşında Suriyeli mülteci, katılımcı Eğitimlerle hayat artık daha kolay Türk Telekom tarafından mültecilere yönelik olarak düzenlenen Türkçe Dil ve Adaptasyon eğitimi kapsamında iki ay süren derslere katıldım. Eğitim seviyesinden ve hocalardan çok memnun kaldım; günlük yaşamımda pratik yapmaya başladım. Hatta banka ve alışveriş işlerimi çok daha kolay halletmeye, Türk arkadaşlarıma daha rahat bir şekilde kendimi ifade etmeye başladım. Türk Telekom’un böyle bir adım atması takdir edici, destekleri için çok teşekkür ederim. Ayrıca Ahlan tarifesi müşterisiyim ve gerçekten çok güzel ve avantajlı bir proje. Bunun için de ayrıca teşekkür ediyorum. BizdeTürkTelekomolarakülkemizde yaşayanmültecilerinsosyalhayata katılımlarınıkolaylaştırmakveonları hayatakazandırmakiçinteknolojive eğitimdenaldığımızgüçleprojelerhayata geçirmeyedevamediyoruz. Türkçe veAdaptasyon Eğitimiylemültecilerin hayatlarını kolaylaştırıyoruz TürkTelekomAkademi, Pazarlama ve MüşteriHizmetleriGenelMüdür Yardımcılığı veVadacomişbirliğiyle Suriyeli vatandaşlarımızınTürkiye’ye tamentegrasyonunu sağlamakve iletişimleri önündeki engelleri ve kendilerini ifade etme kabiliyetleri ile ilgili sorunları ortadankaldırmak amacıyla “SuriyeliMültecilereTürkçe ve AdaptasyonEğitimleri” hayata geçirildi. Toplam50sınıf,yaklaşıkolarak1.000 kişininbueğitimprogramıkapsamında eğitimalmasıhedefleniyor.Eğitimleredahil olacakkatılımcılar,ilketaptaMobilAhlan Tarifesikullananmüşterilerimiz önceliklendirilerek,dahasonramahalle muhtarlıklarınayapılanbaşvurular değerlendirmeyealınarakseçildi. Projekapsamındakatılımcılaraverilen TürkçeA1modülüvedileğitimiiçine mültecilerinkenteadaptasyonunu hızlandıranbaşlıklardaeklendi. 8Haftasüreneğitimler, dilde4temel beceriyi (Konuşma,Yazma,Okuma, Dinleme)vegündelikhayatı kolaylaştıracakveyaşadığımızşehreait pratikbilgileri kazandırmayıhedefliyor. Bukapsamdaeğitimlerdeyeralantemel başlıklarşuşekilde:GünlükHayatta İletişim,AileİlişkileriveÇevre,Yiyecekler veİçecekler,GündelikHayattaPratik Bilgiler,Yer,yönbildirenkelimeler,Oturma izni,ikametbaşvurusuneredevenasıl yapılır?,Ailehekimliğisistemineneredeve nasılkayıtolunur?,Hastalıkisimleri,Anne veçocuksağlığı,Çocukaşılarıvebunların yapılmasıgerekenzamanlar,Yaşadığım Şehir,Toplutaşımaveuyulmasıgerekenler, Kültüreldeğerler,Gelenek,örfveadetler, Misafirkültürü,Mutfakveyemekkültürü, Neredenemeşhur?,Hangiişlemnerede yapılır?(Göçidaresi,Emniyet,PTTvb.) Eğitimitamamlayantüm katılımcılarımız,gündelikhayatlarının artıkçokdahakolaylaştığınıve eğitimlerdenmemnuniyetlerinidile getiriyorlar.

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=