Türk Telekom Güncel | Sayı 04

K ariyer”TürkDil Kurumu tarafından “Birmeslekte zamanve çalışmayla elde edilenaşama, başarı veuzmanlık” olarak tanımlanmaktadır. Yani içerisinde zamanlauzmanlığınartması ve başarı gibi birçok anlamı barındıranbir kavramdan bahsediyoruz. Farklı bir yorumlaKariyeri sadece yükselme/terfi olarakdeğil bir gelişim süreci olarakda yorumlayabiliriz. Kariyer birçokdinamikten (aile, sosyal çevre, değerler, ekonomi vb.) etkilenerekoluşan ve bireyler arasında farklı anlamlar yüklenerek geliştirilenbir süreçtir diyebiliriz. Günümüzde kuşaklar arasındaki farklılıklarlaberaber, bu kavramınetkilendiği faktörlerdede değişiklikler yaşanmaktadır. Kuşakların kariyer kavramınabakış açısı ve bukonuyuele alış şekli artıkdeğişmeye başlamıştır. Son dönemkariyer yaklaşımlarını incelediğimizde ÇokYönlü/DinamikKariyer (ProteanCareer) kavramının sıklıkla karşımıza çıktığını görmekteyiz. Yaşam İŞ DÜNYASI u Artıkönemli olankronolojikyaş değil kariyer yaş sayımıdır; yani belirleyici kriterler olarak sadece yaş/kıdemdeğil, kariyer yolunda atılanadımlar da önemli hale gelmiştir. u Yeni bir işe girerkenbireyler iş sözleşmesine yeni bir kariyer sözleşmesi olarakbakmaya başlamıştır; yani iş sözleşmelerine sadece organizasyonla çalışma koşulları, ücret vb. konusundabir anlaşma olarakdeğil, kariyer yoluaçısındanda yeni bir anlaşma/fırsat olarakbakılmaktadır. u Hayat boyu sürekli öğrenme kaçınılmazdır; yani bireykendini sürekli yenilemeli ve geliştirmelidir, budoğrultuda gelişim motivasyonuartmaktadır. u Gelişimkaynaklarına verilenönemve araçlarınçeşitliliği artmıştır; yani kuruma girdikten sonra eğitimprogramları ve gelişimaraçlarınınçeşitliliği konusunda talepdoğal olarak artmaktadır. Buyaklaşımlaberaber “Bireysel Kariyer Yönetimi” kavramını dünyamıza almaya başlamamız gerektiğini bir kez daha görüyoruz. Bunun için ilk adımbence “KariyerHedefi”nin tanımlanmasıdır. Ardındanbireyinbuyolda eksiklerini görmesi, kendini geliştirecek aksiyonları planlaması ve elde ettiği fırsatları doğrudeğerlendirerekproaktif bir şekilde hedeflerinedoğruyol alması gerekir. Bireysel KariyerYönetimi içinatılan ikinci önemli adım“Bireysel Farkındalık ileGelişim İhtiyaçlarınınAnalizi”dir. BireyinKariyer hedefi doğrultusunda yetenek, ilgi ve becerilerini keşfetmesi, buyolda güçlüolan/ gelişimgerektirenyönlerini bireysel olarak değerlendirmesi, temelmotivasyon faktörlerini keşfetmesiKariyer gelişimi içinönemli bir açılımsağlamaktadır. Bireysel farkındalıklabirlikte kariyerin etkin şekilde yönetilebilmesi; bireysel motivasyon, duygusal zeka, hayal gücü, pozitif yapabilirlik, bilişsel esneklik, proaktiflik, mobilite vb. gibi bir çokbeceriyi de gerektirir. Bireysel KariyerYönetimi için sahipolunması gerekecekbecerileri şu şekilde tanımlayabiliriz; Bireysel farkındalıkbireylerinkendilerini (güçlüyönleri, gelişimihtiyaçları, değerleri, TÜRK TELEKOM GÜNCEL I 53 52 I TÜRK TELEKOM GÜNCEL Kuşakların kariyer kavramına bakış açısı ve bu konuyu ele alış şekli farklılaşıyor. Son dönem kariyer yaklaşımlarında ise Çok Yönlü/Dinamik Kariyer (Protean Career) kavramının sıklıkla karşımıza çıktığını görüyoruz. Gülşen Yazıcı Kılıç, Kariyer ve Yetenek Yönetimi Grup Müdürü Kariyerinizi siz yönetmez misiniz? öncelikleri vb. açısından) sürekli olarak değerlendirebilmelerini, geribildirimalmaya açıkolmalarını ve kendilerini geliştirmeye odaklanmalarını ifade eder. Bireysel motivasyon bireylerinnasılmotive olduğunuyani temelmotivatörlerini (aile, işe yüklenenanlam, başarı, takdir, iyi bir ücret, iş güvencesi vb.) keşfetmesi ve bunlar konusunda bireysel olarakyapabileceklerini belirleyebilmesini ifade eder. Yani bireysel olarakmutluolabilmeninyollarını bulabilmektir:) Duygusal zeka bireylerinduygularını yönetebilmelerini, bireyselmotivasyonlarını koruyabilmelerini, empati kurabilmelerini ve sosyal ilişkilerindedengeli bir profil çizebilmelerini ifade eder. Hayal gücü bireyleringelecekteulaşmak istedikleri noktayı, Kariyer hedeflerini zihinlerinde canlandırabilmelerini ifade eder. Pozitif “yapabilirlik” bireylerinKariyer hedefleri ile ilgili seçeneklerini değerlendirirkenengellere odaklanmakyerine buKariyer hedefinenasıl ulaşabileceklerine dönük alternatiflerini oluşturabilmelerini ve gelişimakivitelerine odaklanarakhareket edebilmelerini ifade eder. Bilişsel esneklik bireylerin sahipoldukları iş deneyimlerini/öğrendiklerini esnekolarak kullanabilmelerini, edindikleri bilgileri/ tecrübelerini farklı işlerde/projelerde ihtiyaca göredevreye sokabilme becerilerini ifade eder. Proaktiflik bireyleringelişimsüreçlerini destekleyecekkonularda talepkar olabilmelerini (bulundukları ekipte farklı sorumluluklar üstlenebilme, projelerde görev almada talepkar olma vb.) ifade eder. Mobilite bireylerinyeni deneyimlere açık olabilmelerini ifade eder. Kariyer yolculuğunuzdabubecerilerinizi keşfetmeniz dileğiyle.  Dinamikkariyer yaklaşımına göre; Kariyer “organizasyon tarafındandeğil kişi tarafından yönetilmesi gerekenbir süreçtir. Bu sürecin başarısı dabireyinkendini fark etmesi, esnek olması, kendi kaynaklarını görebilmesi ve bireysel olarak çokyönlülükle kariyerine sahip çıkması ilemümkündür”. Kariyer gelişimi için bireyler; kendilerini sürekli geliştirmeli, gelişimiçinbireysel sorumluluk alarak aksiyona geçmeli, iş birliğine önemvererek sosyal öğrenmelerini artırmalı ve bireysel motivasyonkaynaklarını keşfederek kendilerinimotive etmelidirler. Yaklaşımın öngörüleri ve getireceklerini biraz daha detaylandıralım… Buyaklaşıma göre; u Birey artıkdikeybaşarıdanziyadepsikolojik başarıya odaklıdır; yani sadece terfi değil başarma, üretme ve ortaya koyduğukatkı ile motive olmaktadır. “ Bireysel Kariyer Yönetimi Kariyer Hedefini Belirle Bireysel Farkındalık ile Gelişim İhtiyaçlarını Analiz Et Proaktif Ol ve Harekete Geç Gelişimini Planla ve Uygula

RkJQdWJsaXNoZXIy NDQyNTU=